Kłopoty High League

Czy to koniec High League? W sieci pojawiły się spore oskarżenia wobec federacji High League, której twarzą jest Malik Montana.  Z opublikowanego w Internecie dokumentu możemy dowiedzieć się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwróciła się z wnioskiem do MSWiA (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) z prośbą o zastosowanie odpowiednich działań w stronę federacji, a dokładniej chodzi o zamrożenie środków firmy. Możliwe jest, że z tego powodu najbliższa gala - High League 7, nie odbędzie się. Jednak są to jedynie przypuszczenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowił:

1. wpisać HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie (ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa), KRS 0000940900, NIP 8442375089, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:

a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych

w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie.

Wyciągnięte konsekwencje są spowodowane prawdopodobnymi powiązaniami High League z Rosją oraz Czeczenią. Federacja wypowiedziała się na Twitterze, informując o tym, że analizują sprawę. Proszą także o spokój i cierpliwość.